REKLAMAČNÍ ŘÁD

Ano někdy se stane, že zakoupené zboží nefunguje jak má popřípadě se během používání rozbije nebo přestane fungovat. Toto se nevyhýbá ani našemu e-shopu, ale vždy se snažíme, aby reklamace byly rychlé a ke spokojenosti zákazníka. Proto jsme pro vás připravili několik možných scénářů a rad jak postupovat, aby vše bylo co nejrychlejší. Určitě se může objevit nějaká situace, která tu není popsána, ale pokud nám zavoláte společně vše vyřešíme, a nemusíte mít obavy! Vždy je potřeba se s námi spojit a o problému nás informovat. Zboží zakoupené v našem internetovém obchodě www.eKitchenAid.cz je možné reklamovat pouze v případě, že splňuje reklamační podmínky specifikované jeho výrobcem.

 

Tyto podmínky jsou přiložené ke každému výrobku a jejich porušením ztrácíte právo na záruku. Pokud by nebyly přiloženy můžete se na nás kdykoliv obrátit a my vám je zašleme. To znamená například, že nesmí být poškozeno nesprávným zacházením (mechanicky, elektricky, elektrostaticky, chemicky apod.), neodbornou montáží či instalací, používáním k jiným účelům než bylo určeno, zásahem živlů či jinou vyšší mocí atd. Reklamovat je možné pouze jednotlivé zakoupené zboží, nikoli soubor zboží například kvůli vzájemné nekompatibilitě apod. Pokud reklamujete zboží, které je potřeba namontovat či nainstalovat do jiného zařízení (bez ohledu na to, zda toto bylo koupeno u nás), může být vyžadován doklad o odborné montáži či instalaci.


Jak a kde je možné reklamovat:

Reklamaci je nutné nejprve nahlásit prostřednictvím e-mailové adresy: OBCHOD@HOMEWARE.CZ, nebo telefonicky na čísle: +420 725 390 797  (Po-Pá: 10:00 - 17:00).
Následně Vám bude sděleno, zda je zboží možno reklamovat přímo u nás, nebo reklamace vyřizuje servisní středisko dodavatele případně přepravce, na které je potřeba se s reklamací přímo obrátit (nechat si potvrdit reklamační protokol atd.). V tomto případě Vám sdělíme kontaktní informace.

Pokud reklamujete přímo u nás, je potřeba (po předešlé domluvě) zboží zaslat spolu s reklamačním protokolem na naše reklamační oddělení:

HOMEWARE, s.r.o.
Reklamační oddělení
Hvozdecká 1309/13
635 00 Brno-Bystrc

Reklamační protokol ke stažení:

reklamacni protokol HOMEWARE s_r_o_.pdf

Jak reklamované zboží zaslat přímo k nám:

 • Reklamované zboží je nutné zaslat včetně veškerého příslušenství a dokumentace, jinak nebude moci být do reklamace přijato. Existují ale výjimky, kdy se zasílá pouze vadná část, proto je vhodné nás před odesláním kontaktovat a informovat se co zaslat u konkrétního zboží.
 • Zboží musí být řádně zabaleno a nejlépe v originálním obalu (není podmínkou), aby během přepravy nedošlo k jeho poškození (za toto ručí kupující).
 • Zboží nesmí být zasláno na dobírku, nevyplaceně, či jinak s úhradou při převzetí, jelikož náklady spojené s předáním zboží do reklamace jdou na vrub kupujícímu (my hradíme zaslání opraveného zboží zpět). Jinak nebude zásilka převzata.
 • Ke zboží musí být vždy přiloženo: Reklamační protokol - popis závady, kopie daňového dokladu o koupi (faktura), případně adresa pro zaslání vyřízené reklamace (nebude-li uvedena, zašleme na adresu z faktury) a kontaktní telefonní číslo pro dopravce.

Kdy a jak bude reklamace vyřízena:

 • Termín vyřízení reklamace je maximálně 1 měsíc od jejího převzetí. Za vyřízení reklamace je považováno odeslání zboží zpět zákazníkovi, rozhodnutí o vrácení peněz za zboží nebo oznámení o zamítnutí reklamace. Pokud bylo reklamované zboží zakoupeno dle obchodního zákona (viz Obchodní podmínky - Zákonné vymezení kupní smlouvy), pak má prodávající vyhrazeno právo termín vyřízení reklamace přiměřeně upravit a v případě neoprávněné reklamace účtovat kupujícímu přiměřené náklady spojené s kontrolou zboží a pod.
 • Pokud není splněna některá z výše uvedených podmínek pro přijetí reklamace, pak lhůta pro její vyřízení začíná běžet až od data splnění všech podmínek. Pokud nebudou splněny do 14 dní od převzetí, či být splněny vůbec nemohou, pak bude reklamace posuzována jako neoprávněná a eventuální oprava se v tomto případě může provést pouze dle vzájemné dohody.
 • Reklamace může být vyřízena opravou, výměnou nebo vrácením peněz za zboží dle rozhodnutí prodávajícího v závislosti na povaze závady a dalších aspektech. Pokud je domluvena výměna zboží za jiné, a to i v případech kdy reklamaci neuznáme, ale jako vstřícný krok toto zákazníkovi nabídneme, nelze toto nové zboží vrátit ve 14 denní lhůtě, a požadovat navrácení peněz, pokud od první koupě reklamovaného zboží uplynulo 14 dní. Na toto zboží se vzrahuje klasická záruční doba min. 2 let od zaslání zboží.
 • Při reklamaci je vždy, a bezpodmínečně nutné mít vyplněný Reklamační protokol, bez jeho vyplnění může být reklamace vyřízena/uznána, a také může dojít k nápravě/opravě atd., ale bez něj nebude možné považovat reklamci za oficiální. Toto je vyloženě povinností zákazníka, dodat nám vše potřebné, aby bylo možné tyto protokoly uschovat, pro případ dalších reklamací a výpočet lhůt navyšující se záruky o dny, které bylo zboží u nás. Případně Reklamační protokol slouží také k evidenci počtu reklamací v případech vrácení peněz. Bez těchto Reklamačních protokolů tento nárok nebude uznán! Proto si je pečlivě uschovejte, a přiložte vždy pouze kopiie předešlých reklamací.

Neoprávněná reklamace

 • Pokud bude při kontrole zboží shledáno, že nahlášená závada se buď neprojevuje, nevztahuje se na ni záruka (viz výše), či se vůbec o závadu nejedná, bude zboží připraveno k vyzvednutí na reklamačním oddělení, nebo bude vráceno zpět na náklady kupujícího.
 • Stejně se bude postupovat i v případě, pokud bude zjištěno, že do reklamace nebylo zasláno zboží zakoupené přiloženým dokladem o koupi, či bylo s údaji na zboží či dokladu manipulováno apod.


Pod reklamace spadá i vrácení zboží ve 14 denní lhůtě od zakoupení na našem e-shopu, toto řeší článek 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY viz. OBCHODNÍ PODMÍNKY:

 • Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku zákon č. 89/2012 Sb. právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, jedná se o (14)kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího viz. kontakty výše. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.  V případě, že nejste spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a na fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona), právo na odstoupení Vám nepřísluší, neboť Obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.
 • Možnost odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů zakládá § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž se jedná o úpravu náležející ke speciálním ustanovením, které lze, v souladu s § 1810 občanského zákoníku, použít pouze v případě smluv uzavíraných mezi podnikatelem a spotřebitelem (osobou jednající mimo rámec podnikatelské činnosti, dle § 419 občanského zákoníku).
 • V rámci podnikatelské činnosti máte možnost odstoupit pouze v případě, že se na zboží projeví vady, které na něm vázly již při převzetí.
 • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
 • Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Pokud je porušena kontrolní pečeť nelze zboží vrátit! Zákazník musí zboží vrátit v takovém stavu, aby mohlo být opět předáno do prodeje. Podmínkou tedy je i to, aby bylo předloženo v originálním a nepoškozeném obalu s visačkami a štítky. V případě poškozeného obalu nebo jeví li zboží známky používání, může být vrácena částka snížena až o 20%.  Vše musí být uloženo na původním místě a nesmí chybět žádná jeho část ani doklad.
 • Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není použito, poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.
 • Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Náklady na opětovné zabalení zboží do původního stavu si můžeme připočíst k výše uvedeným skutečně vynaloženým nákladům.
 • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • Je-li společně se zbožím poskytnuta kupujícímu sleva za dopravu a platebné, dle platných podmínek je prodávající oprávněn si při vrácení zboží tuto slevu nárokovat zpět, neodpovídá-li nově plnění podmínkám po vrácení kupní částky kupujícímu. Je li se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 • V případě, že nejste spotřebitel,  zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí, tedy není možné od smlouvy odstoupit.
 • Ke zboží musí být přiložen daňový doklad o koupi (faktura) a formulář pro odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy viz. níže.

Co dělat pokud je obal krabice nebo zboží poškozené: Doporučujeme poškozenou krabici nikdy nepřebírejte !!

Při převzetí zásilky od přepravce mohou nastat dvě situace:

 • obal zásilky je vizuálně poškozený
 • obal zásilky je v pořádku, poškození zboží je patrné až po rozbalení

V případě, že zjistíte při přebírání balíku od zaměstnance přepravní společnosti, že obal zásilky vykazuje nějaké poškození, měl by takovou zásilku buď rovnou odmítnout, nebo zboží před zaměstnancem přepravní společnosti vyjmout z obalu a ověřit, zdali nedošlo k jeho poškození. O poškození svědčí sebemenší natržení obalu nebo promáčknutí přepravní krabice popřípadě odření obalu.

My doporučujeme, aby poškozené balíky jste vůbec nepřebírali. Pokud je obal zboží viditelně poškozen,máte povinnost zaznamenat informaci o poškození do přepravního listu řidiče, který vám zásilku předává. Jedná se o tzv. převzetí zásilky s výhradou.
Pokud je poškození balíku jen malé, je vhodné jej rozbalit před řidičem, a pokud je zboží poškozeno, tak okamžitě na místě sepsat škodní/reklamační protokol. Každopádně můžete vždy takovou zásilku odmítnout převzít.

Pakliže převezmete zásilku, jejíž obal nejeví žádné známky poškození a teprve až po rozbalení zjistíte, že je zboží poškozené, měli byste reagovat bez zbytečných průtahů. Doporučujeme, aby jste si pořídili fotodokumentaci a kontaktovali nejříve nás a potom přepravce s požadavkem o sepsání reklamačního protokolu. Je také nutné ponechat si obal a výplně zásilky pro případné pozdější posouzení oprávněnosti reklamace. Jako zákazník také musíte s přepravní společností sepsat zápis o škodě. Nahlásit skryté škody přepravci musí příjemce bez zbytečných průtahů.

Pořízení fotografií (ideálně v rozlišení do cca 100kB) 
• etikety s číslem zásilky (tam, kde je příjemce a odesílatel)
• původního přepravního obalu (tak, aby byl vidět celý – ideálně ze dvou stran) + případné manipulační značky křehké/neklopit
• poškození obalu (pokud k nějakému došlo)
• balení uvnitř krabice - uložení v krabici, výplně
• poškozeného zboží (detaily + celé)

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce.
Podepsáním přepravního listu přepravní služby (bez výhrad) zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Pokud zákazník zjistí, že zboží je poškozené po rozbalení je nutné okamžitě kontaktovat nás a poté dopravce a požádat o sepsání reklamačního protokolu. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy a bez reklamačního protokolu pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.
Opožděné reklamace bohužel není možné uznat, neboť už není možné dopátrat, zda k poškození skutečně došlo při přepravě nebo až u zákazníka doma.

Formulář pro odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy ve 14denní lhůtě:

HOMEWARE s_r_o_ odstoupeni spotrebitele od kupni smlouvy.doc

Doporučte nás

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
» Doporučte nás!

Provozovatel

HOMEWARE s.r.o.
Syrovice 349
664 67 Syrovice

Tel.: +420 725390797
E-mail: obchod@homeware.cz
HOT-LINE

tajine

Novinky e-mailem

Zadejte svůj e-mail pro odběr novinek:

Zadáním registrovaného e-mailu novinky odhlásíte.